1. DEFINITIES

Leverancier: Varico B.V. en al de aan haar verbonden ondernemingen waaronder maar niet uitsluitend Sunsit B.V., gevestigd te Vught en Sunsit HK Limited gevestigd te Hong Kong
Koper: de koper of afnemer van Leverancier zijnde iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten met Leverancier;
Levering: de levering van zaken, alsmede het verrichten van diensten of werkzaamheden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, aanbiedingen, zichtzendingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Leverancier en maken deel uit van alle tussen Koper en Leverancier gesloten overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen tussen deze partijen.

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3 Indien Leverancier met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake van alle volgende overeenkomsten en rechtsbetrekkingen steeds deze onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze alsdan expliciet van toepassing zijn verklaard.

2.4 De ongeldigheid van een of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeen te zijn gekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

2.5 Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de eenmalige betreffende specifiek omschreven transactie.

2.6 Het niet uitoefenen door Leverancier van zijn rechten in een bepaald geval leidt niet tot rechtsverwerking voor een volgend geval.

2.7 Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar het vereiste van schriftelijkheid dan geldt dat daar ook aan is voldaan indien een en ander plaatsvindt via elektronische weg en derhalve maar niet uitsluitend bij wijze van een e-mail of WhatsApp.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Algemene aanbiedingen, (prijs)opgaven van Leverancier in catalogi, brochures, offertes en andere media binden hem niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod door Koper waarna Leverancier kan afwijken van voornoemde aanbiedingen. Onverminderd het gestelde in deze algemene voorwaarden binden een prijsopgave en opgave van overige voorwaarden Leverancier uitsluitend indien deze schriftelijk en specifiek zijn gedaan aan Koper, indien Koper deze voor afloop van de genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt en Leverancier daarop een definitieve orderbevestiging stuurt.

3.2 Toezending van offertes of andere soortgelijke documentatie verplichten Leverancier niet tot acceptatie van een naar aanleiding daarvan geplaatste order. Leverancier behoudt zich het recht voor om bestellingen in afwijking van de offerte zonder opgaaf van redenen niet te accepteren/uit te voeren of de voorwaarden aan te passen waaronder maar niet uitsluitend de voorwaarde dat onder rembours wordt geleverd of uitvoering slechts plaatsvindt na vooruitbetaling.

4. OVEREENKOMST

4.1 Onverminderd het gestelde in deze algemene voorwaarden komt een overeenkomst met Leverancier slechts tot stand indien en voor zover Leverancier een bestelling of opdracht van Koper definitief schriftelijk aanvaardt of bevestigt of door verzending van een definitieve orderbevestiging door Leverancier aan Koper. De schriftelijke aanvaarding of opdrachtbevestiging van Leverancier wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Koper dient Leverancier onmiddellijk te verwittigen indien de weergave in de opdrachtbevestiging onjuist is bij gebreke waarvan er geen beroep meer kan worden gedaan op enige onjuistheden.

4.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen gedaan door bij de overeenkomst betrokkenen waaronder personeel, leveranciers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van Leverancier, binden Leverancier slechts indien Leverancier deze afspraken, wijzigingen of toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd.

4.3 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon een overeenkomst sluit met Leverancier, verklaart hij – door het plaatsen van de bestelling/order – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen indien de vertegenwoordigde persoon/rechtspersoon zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt met ingang van het eerste ogenblik van niet nakoming.

4.4 Door Leverancier in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens in de vorm van brochures, folders, montage- of gebruiksvoorschriften, prijslijsten, tekeningen of verzenddocumenten maken geen onderdeel uit van de overeenkomst en worden dus onder andere niet meegeleverd bij een Levering, tenzij daarin anders is bepaald.

4.5 Bij leveringen die in afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 zijn gedaan op basis van mondelinge afspraken en waarvoor geen offerte of opdrachtbevestiging werd verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.6 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Koper - uitsluitend ter beoordeling van de Leverancier - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Leverancier heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst niet aan te vangen indien hij redenen heeft aan te nemen dat Koper de overeengekomen prijs althans een gedeelte daarvan niet zal (kunnen) voldoen.

4.7 Indien door Leverancier een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

5. WIJZIGINGEN

5.1 Wenst Koper een opdracht na aanvaarding door Leverancier te wijzigen, dan richt hij daartoe een schriftelijk verzoek aan Leverancier. Leverancier is niet gehouden de wijziging te accepteren. Leverancier kan Koper aan de tot stand gekomen overeenkomst houden.

5.2 In geval Leverancier wijzigingen in de opdracht accepteert, is hij bevoegd de overeengekomen prijs te verhogen met een bedrag dat nodig is om de kosten en uitgaven die samenhangen met de wijzigingen of vertragingen te dekken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Leverancier.

6. PRIJZEN

6.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen genoemd in andere documentatie dan de overeenkomst onder voorbehoud van prijswijzigingen. In een prijslijst/catalogus opgenomen prijzen zijn vrijblijvend en binden de Leverancier niet. Bestellingen op basis van in een prijslijst opgenomen prijzen zullen door Leverancier worden geleverd tegen de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen als genoemd in de offerte onverminderd het recht deze prijzen aan te passen op basis van het gestelde in deze algemene voorwaarden.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn de Free On Board (FOB, volgens Incoterms 2010) prijzen genoemd in de overeenkomst/definitieve orderbevestiging:

- gebaseerd op de tijdens de offerte- of orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, wisselkoersen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- exclusief invoerrechten, belastingen, heffingen (die van overheidswege worden opgelegd) die verschuldigd worden ex works (EXW.) tot aan de haven van verscheping en die separaat worden doorberekend;
- exclusief de kosten van uitlading in de haven van aankomst, vervoer naar de haven van aankomst en verzekering die voor rekening komen van Koper;
- in USD ($) of EUR (€) als nader aangegeven in de overeenkomst.

6.3 Tenzij anders overeengekomen, zijn de Free On Board + (FOB+) prijzen genoemd in de overeenkomst/definitieve orderbevestiging:

- gebaseerd op de tijdens de offerte- of orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, wisselkoersen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- exclusief invoerrechten, belastingen, heffingen (die van overheidswege worden opgelegd) die verschuldigd worden ex works (EXW.) tot aan de haven van verscheping en die separaat worden doorberekend ;
- exclusief de kosten van uitlading in de haven van aankomst, vervoer naar de haven van aankomst, vervoer naar Koper vanaf de haven van aankomst (vrachtkosten) en verzekering en die separaat worden doorberekend;
- In USD ($) of EUR (€) als nader aangegeven in de overeenkomst.

6.4 Tenzij anders overeengekomen zijn de Delivered Duty Paid (DDP, volgens Incoterms 2010) prijzen genoemd in de overeenkomst:

- gebaseerd op de tijdens de offerte- of orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, wisselkoersen, lonen, loonkosten, sociale lasten en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
- inclusief invoerrechten, belastingen, heffingen (die van overheidswege worden opgelegd) die verschuldigd worden ex works (EXW.) tot aan de haven van verscheping en die separaat worden doorberekend;
- inclusief de kosten van uitlading in de haven van aankomst, vervoer naar Koper vanaf de haven van aankomst (vrachtkosten), vervoer naar de haven van aankomst en verzekering en die separaat worden doorberekend;
- in USD ($) of EUR (€) als nader aangegeven in de overeenkomst.

6.5 Indien onder andere maar niet uitsluitend door wisselkoersveranderingen, wijzigingen van voorschriften van overheidswege, verhoging van grondstofprijzen of andere oorzaken, de kostprijs van de te leveren zaken na het aangaan van de overeenkomst verhoging ondergaat, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen met hetzelfde percentage van verhoging te verhogen. Leverancier zal de Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De Koper is gehouden de aldus verhoogde Kostprijs te voldoen.

6.6 Indien Koper en Leverancier in een overeenkomst meerdere leveranties zijn overeengekomen dan is Leverancier tevens – naast het gestelde in artikel 6.5 - gerechtigd ieder jaar zijn prijzen aan te passen aan de inflatie als geldend in de Europese Unie (HICP) en China waarbij het hoogste inflatiecijfer geldt. Eventuele deflatiecijfers worden niet in acht genomen.

6.7 De productprijzen zijn gebaseerd op een vaste wisselkoers (RMB/USD), vastgesteld door de Leverancier op 1 september van het lopende jaar. Indien de actuele wisselkoers meer dan 3% afwijkt van deze vaststelling, wordt een prijsverhoging, respectievelijk –verlaging, doorgevoerd. Voor vrachtprijzen geldt de wisselkoers (EUR/USD) op de factuurdatum.

6.8 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke order.

7. BETALING

7.1 Betalingen van Free On Board (+) leveringen moeten geschieden door overmaking per bank op de bankrekening vermeld op de factuur, zonder enige aftrek of verrekening, binnen 8 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het betalingskenmerk van Leverancier. Tenzij anders is overeengekomen zal de factuur direct na verscheping worden opgesteld en ter betaling aan Koper worden aangeboden.

7.2 Betalingen van Delivered Duty Paid leveringen moeten geschieden door overmaking per bank op de bankrekening vermeld op de factuur, zonder enige aftrek of verrekening, binnen 8 dagen na factuurdatum, onder vermelding van het betalingskenmerk van leverancier. Tenzij anders is overeengekomen zal de factuur direct na verscheping worden opgesteld en ter betaling aan Koper worden aangeboden.

7.3 Leverancier heeft te allen tijde het recht volledige betaling te vereisen voordat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst of gedurende de uitvoering daarvan indien hij aanwijzingen heeft dat de Koper zijn verplichtingen niet zal of kan nakomen.

7.4 De op de bankafschriften aangegeven valutadatum van Leverancier is bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt.

7.5 Koper is nimmer tot verrekening bevoegd tenzij Leverancier hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

7.6 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of anderszins schorten de betalingsverplichtingen van Koper niet op.

7.7 Iedere betaling van de Koper strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde renten, daarna van de door Leverancier gemaakte invorderingskosten en administratiekosten en wordt tenslotte als eerste in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.8 De in de factuur genoemde betalingstermijn geldt als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de Koper, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. In zodanig geval worden alle vorderingen van Leverancier op de Koper terstond opeisbaar.

7.9 Verkeert de Koper in verzuim met betrekking tot enige betalingsverplichting jegens Leverancier, dan is hij een rente verschuldigd van 15 % op jaarbasis waarbij het principe rente op rente geldt.

7.10 In geval van verzuim is de Koper aan Leverancier voorts verschuldigd alle werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Leverancier moet maken ter incasso van de vordering.

7.11 Indien door Leverancier om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

8. OPSCHORTING EN ONTBINDING

8.1 Indien Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van zijn (betalings)verplichtingen jegens Leverancier, dan is Leverancier naast de overige middelen genoemd in deze algemene voorwaarden waaronder het vorderen van nakoming, bevoegd de overeenkomst en andere daarmee samenhangende overeenkomsten met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de nakoming van de voor Leverancier uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8.2 Koper is onder de omstandigheden beschreven in punt 8.1 tevens aansprakelijk voor alle schade die Leverancier lijdt doordat deze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, dan wel de nakoming van de verplichtingen opschort.

8.3 Leverancier is voorts bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval dat Koper:

a) in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend, surséance van betaling aanvraagt, een verzoek tot uitstel van betaling of tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling indient, alsmede als beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;
b) een akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren;
c) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
d) zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan staakt of overdraagt, daaronder begrepen de onderneming inbrengt in een op te richten of reeds bestaande vennootschap of maatschap, dan wel de doelstelling van de onderneming wijzigt, dan wel overgaat tot liquidatie van zijn onderneming;
e) of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn.

8.4 Doet een of meer van de hiervoor in lid 1 en lid 3 genoemde omstandigheden zich voor, dan zijn alle vorderingen van Leverancier op Koper en de bedoelde vordering uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) overeenkomstig het gestelde in artikel 7.8 onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en/of is Leverancier gerechtigd de betreffende zaken, indien reeds geleverd, terug te nemen. In dat geval zullen Leverancier en haar gemachtigde gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen.

9. LEVERING

9.1 Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten. Voor iedere deelleverantie wordt een afzonderlijke overeenkomst geacht te zijn gesloten met de Koper, zodat iedere deelleverantie afzonderlijk kan worden gefactureerd.

9.2 Overeengekomen levertermijnen zijn niet bindend en zijn slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3 Indien Leverancier gegevens behoeft van Koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.

9.4 Indien op verzoek van Koper en met medewerking van Leverancier de Levering wordt uitgesteld, bespoedigd of wordt geannuleerd voordat deze is geleverd of betaald, is Leverancier gerechtigd alle door hem gemaakte kosten en schade voortvloeiende uit deze omstandigheid aan Koper in rekening te brengen.

9.5 Koper is verplicht de zaken waarop de overeenkomst betrekking heeft af te nemen op het moment van Levering c.q. bezorging. Indien Koper door Leverancier af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Koper de zaken niet binnen twee weken en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Leverancier het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. Indien de Koper weigert, door haar bestelde of conform haar specifieke wensen geproduceerde zaken af te nemen, is Koper, een vaste schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 30% van de netto factuurwaarde van die zaken. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Leverancier gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

9.6 In ontvangst genomen zaken na Levering kunnen slechts zonder enige geldige reden worden geretourneerd indien Leverancier daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

10. RISICO / TRANSPORT

10.1 Het risico voor verlies en schade van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken zijn ingeladen in de verzendende haven indien het een Free On Board (+) levering betreft. Iedere vorm van schade ontstaan na dit moment komt uitsluitend voor rekening van Koper.

10.2 Het risico voor verlies en schade van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken zijn afgeleverd bij de Koper indien het een levering Delivered Duty Paid betreft.

11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 In afwijking van de Free on Board en Delivered Duty Paid regelingen in de Incoterms 2010 behoudt Leverancier zich de eigendom voor van alle aan Koper krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Koper inclusief eventuele vorderingen ter zake van schadevergoeding heeft plaatsgevonden. Na betaling verkrijgt Koper van rechtswege onmiddellijk de eigendom van de geleverde zaken.

11.2 Zolang de Koper nog geen eigenaar is van de door de Leverancier geleverde zaken, is de Koper slechts gerechtigd in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf over deze zaken te beschikken. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen niet strekken tot zekerheid in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.

11.3 Voor het geval dat Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen omdat geen (tijdige) betaling heeft plaatsgevonden geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Leverancier of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden ten einde hem de gelegenheid te geven deze in bezit te nemen. De Koper dient hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van EUR 500 per dag of gedeelte van de dag dat geen medewerking wordt verleend.

11.4 De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Leverancier op te slaan. De Koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door de Koper aan hem worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier tegen de Koper. De Koper verplicht zich op verzoek van Leverancier aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

12 ONDERZOEK EN GEBREKEN

12.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering c.q. bezorging te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Gebreken, tekortkomingen, beschadigingen en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, onverwijld telefonisch en binnen twee werkdagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld, bij gebreke waarvan vaststaat dat het geleverde deugdelijk is.

12.2 Schade, afwijkingen of gebreken die redelijkerwijs niet bij levering konden worden ontdekt, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de goederen, maar in ieder geval binnen dertig dagen na 31 augustus van het kalenderjaar van de levering, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld door middel van overlegging van het standaard schaderegistratieformulier waarbij foto’s zijn gevoegd van de afwijking. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient koper de vrachtbrief c.q. paklijst, waarop de manco’s zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen wordt koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en de eventuele aanwezigheid van de hier bedoelde gebreken te hebben aanvaard.

12.3 Onjuistheden in de factuur dienen schriftelijk te worden gemeld binnen veertien dagen na de factuurdatum waarna geen beroep meer kan worden gedaan op de onjuistheden door Koper.

12.4 In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken en ontbrekende of niet bestelde goederen waarvan Leverancier beslist dat zij voor rekening en risico komen van Leverancier, heeft Leverancier de keuze de betreffende zaken te vervangen, te leveren, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. Leverancier aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Leverancier op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Leverancier deze zaken aan Koper heeft afgeleverd. Kosten van (de-)montages zijn voor rekening van Koper. Koper heeft voor het overige geen rechten ter zake.

12.5 Indien de zaken na de levering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn beschadigd of omverpakt, vervalt het recht van de Koper, voor zover het betreft claims wegens gebreken in het geleverde.

12.6 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen waaronder de volgende afwijkingen, worden geaccepteerd door Koper:

- afwijkingen in de kwaliteit, kleur, gewicht, afwerking en maat van minder dan 10%;
- natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren in hout;

12.7 Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

12.8 Het uitoefenen van enige rechten op basis van dit artikel 13 ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier. Deze dienen onverkort te worden nagekomen.

13 GARANTIE

13.1. Leverancier verleent een garantie ten aanzien van reguliere bruikbaarheid door de consument (eerste consument koper) van de door hem geleverde zaken van 60 maanden, ingaande de dag van aankoop. De Koper zal voornoemde garantie aan de consument verlenen. In het geval van fabricagefouten die zich openbaren voor verkoop aan de consument geldt een garantietermijn van 24 maanden ingaande op de datum van Levering aan Koper (dag van levering is dag van verscheping uit land van herkomst). De garantie voor zowel dealer als consument is beperkt tot fabricagefouten en omvat geen schade ten gevolge van algemene slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig gebruik, onderhoud, roesten van stalen onderdelen, schade door commercieel gebruik, het niet in acht nemen van de montage- en onderhoudsinstructie en als gevolg van opslag en vervoer. In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie.
13.2 Leverancier heeft in het geval van de consumentengarantie de keuze bij zaken waarbij vaststaat dat zij binnen de in artikel 13.1 genoemde termijn niet meer bruikbaar waren te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. In het geval van de een dealersgarantie – als beschreven in artikel 13.1 – geldt dat Leverancier daarnaast kan kiezen voor een creditering van de koopprijs met 2% indien het volgens Leverancier een aanvaardbare afwijking betreft. Koper heeft geen andere rechten dan voornoemd. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot vervanging of reparatie dan begint – zowel bij de consumentengarantie als de dealersgarantie - geen nieuwe garantietermijn maar geldt de nog resterende termijn van de garantie waaronder is geclaimd.

13.3 Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur van de uiteindelijke koper/consument en laten zijn betalingsverplichting jegens Leverancier onverlet.

13.4 Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan, vindt plaats voor rekening en risico van Koper, en na voorafgaand overleg met Leverancier.

13.5 De Leverancier zal een garantieclaim beoordelen. Wanneer de Leverancier een garantieclaim afwijst, is Koper daaraan gebonden en is Leverancier niets aan Koper verschuldigd, tenzij Leverancier anders met Koper is overeengekomen.

13.6 Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en), is Leverancier niet tot garantie gehouden.

14 AANSPRAKELIJKHEID

14.1 In het geval van een tekortkoming is Leverancier slechts gehouden te voldoen aan het gestelde in deze algemene voorwaarden

14.2 Leverancier is niet tegenstaande het gestelde in artikel 14.1 nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, daaronder in ieder geval, maar niet alleen begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, geleden door de wederpartij als door derden, verband houdende met door Leverancier geleverde zaken.

14.3 Voor zover enige beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden geen werking heeft, is Leverancier slechts gehouden de schade te vergoeden die door hem verzekerd is en nimmer hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering is uitbetaald. Voor zover Leverancier geen beroep kan doen op voornoemde beperking geldt dat Leverancier nimmer voor meer aansprakelijk is dan de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.4 Leverancier is overeenkomstig het gestelde in artikel 14.1 niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan, doordat Leverancier (opdrachtnemer) is uitgegaan van door of namens de Koper (opdrachtgever) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.5 Koper staat er voor in dat de zaken alsmede de gebruiksaanwijzingen voldoen aan de wetgeving van het land waarin hij de zaken die zijn gekocht van Leverancier verkoopt waaronder veiligheidseisen. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake en Koper vrijwaart Leverancier in het geval Leverancier door een derde aansprakelijk wordt gesteld in het kader van het voorafgaande.

15 OVERMACHT

15.1 Leverancier heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens Koper na te komen.

15.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van Leverancier of door Leverancier ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import-of handelsbeperkingen. Onder overmacht wordt voorts verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, en daarnaast alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Leverancier, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, poststakingen, verkeersopstoppingen, files, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

15.3 Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zou kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16 INTELLECTUELE EIGENDOM

16.1. De geleverde zaken kunnen slechts onder het merk van Leverancier worden verhandeld door Koper. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de door Leverancier geleverde zaken – waaronder het merk Suns - komen uitsluitend toe aan Leverancier. Koper heeft slechts het recht afbeeldingen van het merk en de producten te gebruiken ter promotie van de door Leverancier geleverde zaken. Leverancier heeft het recht aanwijzingen te geven ter zake van dit gebruik. Deze aanwijzingen dienen te worden opgevolgd door Koper.

16.2. Leverancier is te goeder trouw van mening dat zijn waren en zijn merk geen inbreuk maken op de rechten van derden. Indien een derde aan Koper te kennen geeft dat het merk en/of de waren inbreuk maken op zijn rechten dan informeert Koper Leverancier hiervan onmiddellijk en geeft de verdediging over aan Leverancier. Koper zal niets doen om de positie van leverancier te schaden en zal de instructies van Leverancier stipt opvolgen.

16.3. Leverancier heeft vanaf het moment dat een derde meent dat de waren/het merk van Leverancier inbreuk maakt op zijn rechten het recht de zaken onmiddellijk terug te nemen of het merk te vervangen door een ander merk of geen merk. Koper zal alsdan worden gecrediteerd voor de aankoopprijzen van de geleverde waren. Leverancier aanvaardt voor het overige geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

17 TOEPASSELIJK RECHT

17.1 Het Nederlands recht is van toepassing zonder uitvoering te geven aan de van toepassing zijnde regels van internationaal privaatrecht.

17.2 Het Weens koopgedrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

17.3 Ter zake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de Incoterms 2010 zoals samengesteld door de internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing voor zover daar niet in deze algemene voorwaarden van is afgeweken.

18 GESCHIILEN

18.1 Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de rechtsbetrekkingen waarop zij van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter in het arrondissement Oost- Brabant. Leverancier blijft echter bevoegd de Koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

18.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. Indien en voor zover er een geschil bestaat over de interpretatie van de onderhavige voorwaarden van Leverancier, is bij de beslechting hiervan de versie in de Nederlandse taal beslissend.

18.3 Vonnissen gegeven door de op basis van artikel 18.1 zijn uitvoerbaar in de landen waar Koper woonplaats heeft en zaken doet. Koper zal zich op generlei verzetten tegen de executie van een vonnis gegeven door de op basis van deze algemene voorwaarden bevoegde rechter waaronder begrepen het verkrijgen van een exequatur in de voornoemde gebieden.